Privacy

1.UW PRIVACY

Dit is de privacyverklaring van Qualinorm B.V., hierna ook: "Qualino". Qualino is een handelsnaam van Qualinorm B.V. Qualino is aan te merken als groothandel in delicatessen en aanverwante producten.

Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?”

In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) en is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van Qualino als ook op (het gebruik van) de website www.qualino.nl.

2.KORTE PRIVACYVERKLARING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden: om met onze klanten te kunnen communiceren en om hun bestellingen te kunnen verwerken.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

3.WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om met onze klanten en relaties te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten;
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om een financiële administratie te voeren;
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken (wij gebruiken hiervoor Google Analytics)

4.Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.
 • Indien u bij ons een bestelling plaatst, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
  • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden;
  • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
    
5.Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

6.Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan 3 jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Qualino. 

7.Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • Incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • Onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • Uw gegevens te laten verwijderen;
 • Uw gegevens te laten "beperken";
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.


Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

8.Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Qualino  
Postbus 185
3750 GD Bunschoten
+31 (0) 33 299 65 00
info@qualino.nl

9.Wijziging Privacyverklaring

Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.qualino.nl en is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2018.